Ảnh hưởng của sự nhổ răng sớm lên sự mọc của răng vĩnh viễn như thế nào?

Nếu một răng sữa phải bị nhổ sớm và dưới 50% chân răng vĩnh viễn đã phát triển, sự mọc răng vĩnh viễn thường bị chậm lại.

Nếu hơn 50% chân răng vĩnh viễn đã được hình thành vào lúc nhổ răng sữa. thì sự mọc răng xảy ra nhanh hơn.