Theo luật pháp mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân được qui định như thế nào ?

Đối với pháp luật, quan hệ giữa bác sỹ với bệnh nhân chủ yếu được thể hiện qua những nguyên tắc của hợp đồng. Các điều khoản thường được ngầm hiểu nhưng cũng có thể nói ra. Cùng với việc nhận điều trị cho một bệnh nhân, bác sỹ nha khoa đồng thời nhận trách nhiệm:


. Bảo vệ bí mật cho bệnh nhân.
. Hoàn tất việc điều trị theo hạn định và đúng chuyên môn.
. Bảo đảm việc điều trị cả trong những tình trạng khẩn cấp lẫn khi vắng bác sỹ nha khoa.
. Nhận thù lao từ bệnh nhân cho công việc điều trị của mình.

* chú ý:
Các điều khoản của hợp đồng trói buộc ngay từ thời điểm quan hệ đầu tiên và sớm nhất. Lúc bác sỹ nha khoa nhận cuộc điện thoại đuợc coi như là thời điểm bắt đầu thi hành hợp đồng, trừ phi bác sỹ nha khoa từ chối điều trị hoặc không nhận người gọi là một bệnh nhân.