Bác sĩ nha khoa tôn trọng tự do của bệnh nhân là như thế nào?

  • Bác sĩ nha khoa phải đảm bảo quyền của bệnh nhân trong việc giữ bí mật riêng, bảo đảm sự ưng thuận tự giác của bệnh nhân trong các công việc chuẩn đoán và điều trị, và phải trung thực với bệnh nhân.

- Bác sĩ nha khoa nên giải thích rõ ràng với bệnh nhân để cho họ có thể tự quyết định về việc tự chăm sóc sức khỏe cho họ.
- Bác sĩ nha khoa có trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ các dịch vụ mà bệnh nhân đã hợp đồng.