Thế nào là qui định về việc xưng danh của một nha sĩ?


 

 

 

  • Bởi vì tên của người nha sĩ có thể là một là yếu tố chọn lựa đối với bệnh nhân, cho nên việc công bố tên nha sĩ không được gây ra bất cứ một hiểu lầm nào. Tên của người nha sĩ không còn cộng tác với phòng mạch chỉ có thể giữ lại công bố trong vòng một năm.