Có những quy định nào về việc lạm dụng rượu hay chất hóa học đối với nha sĩ?


 

  • Về việc nha sĩ hành nghề trong tình trạng lạm dụng rượu hay chất hóa học khác có thể gây ảnh hưởng đến kỷ năng điều trị là một việc trái đạo đức. Tất cả các nha sĩ đều có trách nhiệm thuyết phục những đồng nghiệp của mình đang trong tình trạng này đi chữa trị, và báo cáo lên ủy ban có chức năng trong lĩnh vực này của giới nha khi có bằng chứng đồng nghiệp mình bị nghiện. Ủy ban này sẽ có trách nhịêm báo cáo những người không tuân thủ quy định lên cơ quan xét duyệt giấy phép hành nghề.