Nói chung bác sĩ nha khoa vẫn phải còn trách nhiệm với bệnh nhân dù là việc điều trị không thể hoàn tất. Nguời nha sĩ đó phải tìm một đồng nghiệp khác có đủ khả nang tiếp tục công việc điều trị và bác sĩ nha khoa phải có trách nhiệm nhận theo dõi các điều trị đã làm. Bỏ mặc trách nhiệm xem như là làm trái hợp đồng và là cơ sở cho nha sĩ bị kịên.
Đối với pháp luật, quan hệ giữa bác sỹ với bệnh nhân chủ yếu được thể hiện qua những nguyên tắc của hợp đồng. Các điều khoản thường được ngầm hiểu nhưng cũng có thể nói ra. Cùng với việc nhận điều trị cho một bệnh nhân, bác sỹ nha khoa đồng thời nhận trách nhiệm: