Trám răng Composite-Tetric-Nano-Ivoclar Vivadent-Thụy sỹ 02

tram-rang-tham-my02

 

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ Phạm Minh Cường -  AVA- Việt Nam
+ Trám răng Composite-Tetric-Nano-Ivoclar Vivadent-Thụy sỹ
+ Răng 11-12-21-22