Trám răng Composite-Tetric-N-Ceram -Nano-Ivoclar Vivadent-Thụy sỹ

tram-rang-tham-my01

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ Phạm Minh Cường - AVA- Việt Nam
+ Trám răng Composite-Tetric-N-Ceram -Nano-Ivoclar Vivadent-Thụy sỹ